สอนทำ เครื่องวัดค่าความสว่าง ด้วยบอร์ด Arduino และ LDR Photoresistor

บทความนี้ เป็นบทความจาก Clip YouTube “เปรียบเทียบหลอดไฟ 7 ยี่ห้อ ด้วยเครื่องวัดค่าความสว่าง DIY | SmartHomeOK | PorTV”

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

 1. Arduino UNO
 2. LDR Photoresistor
 3. ตัวต้านทาน 10K Ohm
 4. 7 Segment LCD (TM1637) แบบ 4 ตัวอักษร 4 PIN (ไม่จำเป็น)

Code ทั้งหมด อยู่ใน Github https://github.com/chaintng/arduino-ldr-tm1637-led

วิธีการทำ

ขอแบ่งวิธีการทำออกเป็น 3 ส่วนนะครับ โดยส่วนแรก คือการทำเครื่องวัดแสง ส่วนที่ 2 คือการแสดงผลบนจอ LCD และส่วนที่ 3 คือการนำไปแสดงบนจอ PC

ส่วนที่ 1: การทำเครื่องวัดแสง

 1. ต่อสาย LDR และ ตัวต้านทาน ตามรูปประกอบ
 2. เข้า Arduino IDE และ รัน Code ด้านล่าง
const int LDR = A0;
int input_val = 0;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 input_val = analogRead(LDR);
 Serial.print("LDR Value is: ");
 Serial.println(input_val);
 delay(1000);
}

ค่าความสว่างจะแสดงขึ้นที่ Serial Monitor ดังรูปประกอบ

ค่าความสว่าง จะแสดงขึ้นมาแล้วที่ Serial Monitor

ส่วนที่ 2: การแสดงผลบนจอ LCD

 1. ให้ต่อสาย 7 Segment LCD ตามรูป (ผ่าน Breadbroad เพื่อความสะดวก)
 2. รัน Code ด้านล่าง
#include <TM1637.h>
#define CLK 2 
#define DIO 3 
TM1637 Display1(CLK, DIO);

#define CHAR_BLANK 127
const int ldrPin = A0;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Display1.init();
 Display1.set(BRIGHTEST); // BRIGHT_TYPICAL = 2 , BRIGHT_DARKEST = 0 , BRIGHTEST = 7

void loop() {
 int ldrStatus = 100 - ((double) analogRead(ldrPin)) / 1024 * 100; // Normalize data to 100
 Serial.println(ldrStatus);
 int8_t number[] = {0,0, ldrStatus / 10 , ldrStatus % 10}; // Send to LCD
 Display1.display(number); 
 delay(1000); 
}

ตัวเลขค่า LDR จะแสดงบนจอ 7Segment LCD

ส่วนที่ 3: การแสดงผล บนจอ PC

 1. ในขณะที่ Arduino รันโปรแกรมอย่างถูกต้องให้ปิด Arduino IDE
 2. install pySerial โดยใช้คำสั่ง pip install pySerial
 3. ใช้ VSCode รัน Python script ด้านล่าง (อย่าลืมเปลี่ยน serial_port ตาม port ของคุณ)
##############
## Script listens to serial port and writes contents into a file
##############
## requires pySerial to be installed 
import serial

serial_port = '/dev/cu.usbmodem1101'; ## Change to your correct serial port, check in Arduino IDE
baud_rate = 9600; #In arduino, Serial.begin(baud_rate)
write_to_file_path = "output.txt";

ser = serial.Serial(serial_port, baud_rate)
while True:
  line = ser.readline();
  line = line.decode("utf-8") #ser.readline returns a binary, convert to string
  output_file = open(write_to_file_path, "w");
  print(line);
  output_file.write(line);
  output_file.close();

4. สังเกตดูว่า ไฟล์ output.txt แสดงตัวเลขที่ถูกต้องหรือยัง

5. สร้างไฟล์ index.html ใน Directory เดียวกัน

<html>
  <head>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=IBM+Plex+Mono&display=swap" rel="stylesheet">
    <style>
      @font-face {
        font-family: Segment7;
        src: url("Segment7-4Gml.otf") format("opentype");
      }

      html {
        background: black;
        color: #44C553;
        font-size: 600px;
        font-family: 'Segment7';
      }

      #output {
        height: 100%;
        display: flex;
        align-items: center;
        vertical-align: middle;
        justify-content: center;
      }
    </style>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    <script>
      window.setInterval(function(){
        $.get('./output.txt',
          function(data){
            $('#output').html(data);
          }
        );
      },100);
    </script>
  </head>
  <div id="output"></div>
</html>

5. สำหรับ MacOS, Linux ให้ จำลอง Python SimpleHTTPServer ขึ้นมาใน Directory ปัจจุบัน

python -m SimpleHTTPServer 1234

6. เข้า localhost:1234 จะมีตัวเลขขึ้น

สำหรับใครที่สงสัย สามารถ ทิ้งคำถามไว้ใน Comment ได้เลยครับ

References

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *